1716 - 1719

Gregor Joseph Just, Administrator

1716 - 1719

1719 - 1754

Pfarrstelle (Administratur) war unbesetzt, da der Pfarrhof noch nicht gebaut war

1754 - 1766

Jakob Delenčka

1754 - 1766

1765 - 1792

Dr. Peter Joseph Měrk

1782 - 1791

Matäus Just

1782 - 1791

1792 - 1795

Andreas Scholze

1795 - 1832

Jakob Narćik

1795 - 1832

1832 - 1862

Peter Brezan

1862 - 1888

Jakob Bensch

1862 - 1888

1888 - 1890

Nikolaus Bjedrich, Administrator

1890

Gustav Kubasch

1890

1890 - 1908

Nikolaus Bjedrich (Radlubin)

1908 - 1922

Johann Just

1908 - 1922

1922 - 1941

Jakob Sauer

1941 - 1943

Pater Meinrad Berg OFM aus Schlesien

1941 - 1943

1943 - 1945

Pater Lampert Kiesewetter OFM aus Schlesien

1945 - 1962

Jakob Sauer

1945 - 1962

1962 - 1976

Georg Scholze

1976 - 1991

Martin Lehmann

1976 - 1991

1991 - 2015

Michał Nawka

2015 -

Stephan Delan

2015 -